امروز:سه شنبه, ۱۴ مرداد
محمدمهدی اسدزاده
فــقــهــ هـــنـــر، آری یــا نــــه؟!
4 سال پيش

سه شنبه گذشته، خبری بر روی رسانه ها نقش بست […]

حسن حاتمی
چرا برخی دفتر حسن حاتمی را از انتها می گشایند و می خوانند؟!
4 سال پيش

چرا کتابفروشی ایشان هیچ وقت مورد ضیق و محدودیت عوامل رژیم شاه و شهربانی و اطلاعات قرار نمی گرفت؟!

مسلم توانی
انتظاراتی که از ترکیب شورا داشتیم ولی نشد
4 سال پيش

وقتی دیدم دو عضو شورا از بانوان است ، گفتم چه خوب ، شهروندان زن دیگر دغدغه هایشان را جایی هست که مطرح کنند و مطالبات هرچند کوچکشان مثل پارک بانوان دست یافتنی خواهد شد .