امروز:پنج شنبه, ۲۴ بهمن

طنز/ تقدیر از برگزارکنندگان جشن طنز در کازرون!
2 سال پيش

مراسمی مملو از چیزهای خوبی که هرکس نتوانست بیاید الحق ضرر بزرگی کرد. در ابتدا بخاطر وجود جوّ اهمیت به تشکیل خانواده در مراسم، به ناچار در کنار جنس مخالفی نشستم…