امروز:سه شنبه, ۱۴ مرداد

مدیریت ضعیف در حفر چاه های غیر مجاز در سالهای گذشته، فاجعه ساز بود
4 سال پيش

آب جزو نیازهای اولیه انسان است و حیات و ممات انسان به آن بستگی دارد.