امروز:جمعه, ۱۷ مرداد
محمدمهدی اسدزاده
شمس و قمری دیده به ایام چنین است…
5 سال پيش

امسال چه زیبا با هم عجین شدهاند این دو ماه […]

محمدمهدی اسدزاده
اتــحــاد صــلــیــبــیــون عــلــیــه پــرچــم ســیــاه!
6 سال پيش

به نظر می رسد هدف از برپایی راهپیمایی توسط کشورهای غربی سه چیز بیشتر نیست. یکی ایجاد اتحاد قوی علیه جهان اسلام، در روزهایی که اسلام نه با زور شمشیر بلکه با تسخیر قلب ها در کشورهای غربی رو به گسترش است. دوم رسمیت بخشیدن به رژیم غاصب صهیونیستی. سوم یک حرکت عوام فربیانه و پوپولیستی برای فریب جامعه جهانی.