امروز:دوشنبه, ۲۸ بهمن

رضازاده سئوالي از رئيس جمهور ندارد
2 سال پيش

خبري از نام حسين رضازاده نماينده مردم كازرون در امضاء كنندگان نيست.