امروز:دوشنبه, ۱۹ آذر

حدود الهی پس از محاکمه سریعاً اجرا شود
6 ماه پيش

درپی جنایت درمدرسه غرب تهران،رهبرانقلاب به ریاست قوه قضائیه دستور دادندپس ازمحاکمه،دراسرع وقت حدود الهی دررابطه بامتهمان اجراشود.