امروز:شنبه, ۲۸ مهر

حدود الهی پس از محاکمه سریعاً اجرا شود
5 ماه پيش

درپی جنایت درمدرسه غرب تهران،رهبرانقلاب به ریاست قوه قضائیه دستور دادندپس ازمحاکمه،دراسرع وقت حدود الهی دررابطه بامتهمان اجراشود.