امروز:سه شنبه, ۲۸ خرداد

حدود الهی پس از محاکمه سریعاً اجرا شود
1 سال پيش

درپی جنایت درمدرسه غرب تهران،رهبرانقلاب به ریاست قوه قضائیه دستور دادندپس ازمحاکمه،دراسرع وقت حدود الهی دررابطه بامتهمان اجراشود.