امروز:شنبه, ۱ مهر

به اتفاق آرای شورای شهر کازرون؛

حسین موحدیانی شهردار کازرون شد

حسین موحدیانی در دومین جلسه رسمی شورای شهر کازرون با کسب ۷ رای (اکثریت) به عنوان شهردار انتخاب شد.
دومین شماره تک برگ مجازی کازرون نگاه منتشر شد